Regulamin

REGULAMIN korzystania z platformy internetowej ODYSEOS

Regulamin korzystania z serwisu Odyseos.app

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej Odyseos.app stanowiącej system rezerwacji miejsc przechowywania bagażu, zwanej dalej Odyseos.app

§2

Warunkiem korzystania z serwisu Odyseos.app jest zaznajomienie się z treścią Regulaminu i jego pełna akceptacja.

§3

Właścicielem Odyseos.app jest firma Sitte.pl Bartosz Machnik, z siedzibą w Lublinie 20 – 576, przy ulicy Bursztynowej 31/8a, Polska, posiadająca nr NIP 8671899428.

§4

Znaczenie niektórych terminów użytych w Regulaminie:

Odyseos.app – platforma internetowa dostępna w internecie pod adresem www Odyseos.app.

Użytkownik - Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych / Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednakże mogąca nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, która w trybie przewidzianym w niniejszym dokumencie utworzyła Konto w Odyseos.

Konto - Udostępniona za pomocą logowania i identyfikowana za pomocą adresu e-mail oraz wygenerowanego indywidualnego hasła, przestrzeń wirtualna w Odyseos.app, dzięki której Użytkownik może świadczyć Usługę.

Usługa - Czynność polegająca na jednokrotnym lub wielokrotnym udostępnianiu Nabywcy Usługi przestrzeni do przechowania bagażu wg zasad ustalanych z Odyseos.app, stanowiących Regulamin dla Partnerów Odyseos.app dostępny na stronie www Odyseos.app.

Regulamin dla Partnerów Odyseos.app – zbiór zasad, praw i obowiązków Przechowalni Bagażu oraz Partnerów serwisu Odyseos.app opublikowany i dostępny na stronie www Odyseos.app.

Nabywca Usługi - Konsument, osoba pełnoletnia, w rozumieniu przepisów krajowych oraz, w szczególności, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, z późniejszymi zmianami, Dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 o nieuczciwych praktykach handlowych 149 2005 L 22, z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.10.2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami, Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.07.2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 3 2002 L 0058, Dz. U. UE L 201, 31/07/2002, z późniejszymi zmianami i Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, 3 1997 L 0007, z późniejszymi zmianami.

Przechowalnia Bagażu - Miejsce, w którym Nabywca Usługi może czasowo pozostawić swój Bagaż na przechowanie wg zasad określonych w Regulaminie, udostępniane w ramach świadczonej Usługi przez Użytkownika, który ponosi wszelką odpowiedzialność formalno-prawną za jej funkcjonowanie.

Bagaż - W Przechowalni Bagażu może być przechowywany bagaż Nabywcy Usługi, którego wymiary nie przekraczają 100 cm wysokości, 70 cm szerokości, 50 cm długości, a jego ciężar nie może być większy niż 30 kg. Przy czym, wartość Bagażu nie może być wyższa niż 1.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w innych walutach) oraz nie mogą być w nim przechowywane żadne materiały zakazane prawem kraju, w którym realizowana jest Usługa, ani inne wymagające specjalnych lub dodatkowych – dookreślonych prawem krajowym - norm przechowywania, jak w szczególności: substancje szkodliwe, łatwopalne, niebezpieczne lub też pochodzące z przestępstwa.

Opaska z alfanumerycznym kodem - Jednorazowa plomba zabezpieczająca nieuprawniony dostęp osób trzecich do zawartości Bagażu podczas realizowania Usługi z alfanumerycznym, unikatowym kodem stanowiącym potwierdzenie przynależności Bagażu do Nabywcy Usługi.

Opłata - Należność za pozostawienie Bagażu w Przechowalni Bagażu wg stawek określonych w procesie zamawiania Usługi na www Odyseos.app. Opłata wnoszona jest z góry za Usługę w wysokości uzależnionej od Bagażu i wyłącznie za pośrednictwem Systemu Płatności on-line udostępnionego przed Odyseos.app. Odbiorcą Opłaty jest Odyseos.app. Rozliczenie Odyseos.app z Użytkownikiem następuje w formie i terminie oraz wysokości wskazanej w przywołanym wyżej Regulaminie dla Partnerów Odyseos.app.

§5

Odyseos.app nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za wykonanie Usługi przez Użytkownika oraz za Bagaż Nabywcy Usługi pozostawiony w Przechowalni Bagażu.

§6

Procedura rejestracji Konta / realizacji Usługi

Dla Użytkownika:

 1. Użytkownik rejestruje się w systemie Odyseos.app. Rejestracja jest obowiązkowa i w formie wyłącznie elektronicznej.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela Odyseos.app i jednocześnie oświadcza, że są mu znane zapisy określane jako RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.).
 3. Użytkownik określa podczas rejestracji parametry Przechowalni Bagażu. Dane te są następnie przetwarzane przez Odyseos.app i udostępniane potencjalnemu Nabywcy Usługi.
 4. Użytkownik oświadcza, że rejestruje się w Odyseos.app w dobrej wierze i że podane przez niego parametry Przechowalni Bagażu są prawdziwe oraz, że ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność cywilno-prawną przed Nabywcą Usługi, jeżeli
  1. Bagaż ulegnie zaginięciu podczas wykonywania Usługi
  2. Bagaż zostanie zniszczony lub uszkodzony i nie będzie to wynikiem tzw. czynników zewnętrznych, jak np. niezwykłe warunki atmosferyczne, czy wypadek w ruchu lądowym lub powietrznym
  3. Opaska z alfanumerycznym kodem zostanie uszkodzona w sposób wskazujący na możliwość ingerencji osób nieuprawnionych w zawartość Bagażu
  4. Nie wyda Nabywcy Usługi Bagażu w terminie i formie wskazanej w niniejszym Regulaminie
 5. Odyseos.app prowadzi działania i pokrywa wszelkie koszty związane z udostępnieniem informacji o zasadach korzystania z Przechowalni Bagażu.
 6. Procedura rejestracji w Odyseos.app kończy się udostępnieniem Użytkownikowi dostępu do zindywidualizowanego i chronionego unikatowym loginem i hasłem Panelu Obsługi.
 7. Panel Obsługi pozwala Użytkownikowi modyfikować parametry Przechowalni Bagażu oraz dostarcza informacje o zamówionej Usłudze.
 8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest okazanie się Nabywcy Usługi numerem rezerwacji, który otrzyma pocztą elektroniczną z Odyseos.app. Informacja o zamówieniu Usługi znajdzie się również każdorazowo w Panelu Obsługi Użytkownika w formie elektronicznego powiadomienia.
 9. Użytkownik w ramach Usługi odbiera Bagaż Użytkownika, który następnie składuje w Przechowalni Bagażu.
 10. Każdy Bagaż należy oznaczyć Opaską z alfanumerycznym kodem, w taki sposób i przy Nabywcy Usługi, aby ułatwić przy odbiorze jego identyfikację.
 11. Nabywca Usługi zobowiązany jest wykonać zdjęcie Opaski z alfanumerycznym kodem. Wykonane zdjęcie alfanumerycznego kodu umieszczonego na Opasce jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa przechowywania bagaży.
 12. Podstawą wydania Bagażu jest okazanie przez Nabywcę Usługi zdjęcia Opaski z alfanumerycznym kodem. Po odebraniu Bagażu Usługę uważa się za wykonaną prawidłowo. W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy krajowe prawa cywilnego.
 13. Użytkownik oświadcza, że w sposób  staranny i zgodny z przywołanymi w niniejszym Regulaminie przepisami o tzw. RODO gromadzić będzie i przechowywać dane osobowe Nabywcy Usługi, do których w związku z realizacją Usługi posiadł dostęp.
 14. Użytkownik oświadcza, że zapłaci Odyseos.app umowną karę finansową w wysokości 1000 (słownie: jeden tysiąc) Euro każdorazowo za niewywiązanie się z warunków Regulaminu, w szczególności:
  1. odmowę lub brak możliwości wykonania Usługi z powodu nieobecności Użytkownika w terminie i miejscu, w którym miała zostać wykonana, i o której Użytkownik został uprzednio powiadomiony za pośrednictwem Panelu Obsługi
  2. stan Przechowalni Bagażu uniemożliwiający właściwe wykonanie Usługi
  3. wprawienie się Użytkownika w stan nietrzeźwości lub inny uniemożliwiający prawidłowe wykonanie Usługi
  4. uszkodzenie Bagażu
  5. zaginięcie Bagażu
  6. niewydanie Bagażu w ustalonym z Nabywcą Usługi terminie
 15. Umowna kara finansowa może być uregulowana w formie potrącenia z należności za wykonanie Usługi, którą Użytkownik powinien otrzymać w najbliższym okresie rozliczeniowym z Odyseos.app, zgodnie z treścią Regulaminu dla Partnerów Odyseos.app.
 16. Jeżeli Bagaż nie zostanie odebrany w ustalonym terminie lub nie w całości przez Użytkownika, chcąc otrzymać Bagaż Użytkownik zobowiązuje się dokonać dodatkowej opłaty tytułem wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy Usługi. Dodatkowa Opłata ustalana jest każdorazowo indywidualnie i jest kalkulowana na podstawie kosztu transportu kurierem Bagażu Nabywca Usługi do miejsca przez niego wskazanego. Minimalna opłata wynosi 50 EURO.
 17. Nabywca Usługi w celu pozostawienia Bagażu w Przechowalni Bagażu każdorazowo loguje się lub jednorazowo rejestruje w Odyseos.app składając Zamówienie.
 18. Po złożeniu Zamówienia Usługi, w którym wskazuje imię, telefon kontaktowy, adres e-mail, termin złożenia Bagażu, okres wykonania Usługi oraz liczbę sztuk Bagaży, Odyseos.app przedstawia wycenę Usługi.
 19. Nabywca Usługi za pośrednictwem dostępnego w Odyseos.app systemu płatności dokonuje stosownej opłaty.
 20. Po dokonaniu opłaty Odyseos.app niezwłocznie przesyła Nabywcy Usługi w formie elektronicznej na wskazany w Zamówieniu numer telefonu i / lub adres e-mail adres Przechowalni Bagażu wybranej przez Użytkownika.
 21. Nabywca Usługi oświadcza, że jest w pełni świadom, że aby otrzymać informację o najbliższych Przechowalniach Bagażu musi aktywować w swoim telefonie usługę lokalizacyjną / wskazać miejsce aktualnego przebywania.
 22. Nabywca Usługi wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Odyseos.app i Przechowalnię Bagażu do celów realizacji Usługi.
 23. W Przechowalni Bagażu Nabywca Usługi:
  1. Okazuje otrzymaną wiadomość z Odyseos.app numerem Zamówienia
  2. Jest świadkiem trwałego założenia Opaski z alfanumerycznym kodem na Bagażu,
  3. Przy odbiorze Bagażu Nabywca Usługi sprawdza, czy Opaska z alfanumerycznym kodem nie została w sposób nieuprawniony naruszona, przerwana bądź zniszczona,
 24. Nabywca Usługi oświadcza, że nie będzie rościł sobie żadnych pretensji do Odyseos.app, jeżeli Usługa nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana nieprawidłowo.
 25. W przypadku niewykonania Usługi lub wykonania jej w sposób nieprawidłowy Nabywca Usługi może żądać zadośćuczynienia lub naprawy szkody wyłącznie od Przechowalni Bagażu zgodnie z przepisami krajowymi.
 26. Nabywca Usługi może odstąpić od jej realizacji i otrzymać pełny zwrot poniesionej opłaty, jeżeli powiadomi o tym fakcie Odyseos.app przed pozostawieniem Bagażu w Przechowalni Bagażu. Zwrot następuje na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu.
 27. Jeżeli Nabywca Usługi nie odbierze w terminie lub w całości Bagażu zobowiązany jest ponieść dodatkowe koszty, o których mowa w osobnym Regulaminie Opłat Dodatkowych dostępnym do wglądu w każdej Przechowalni Bagażu. Przechowalnia Bagażu może w takiej sytuacji oddać Bagaż do depozytu sądowego. Wszelkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi Nabywca Usługi.

§7

We wszystkich sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Użytkownikiem a Nabywcą Usługi stosuje się krajowe przepisy prawa.

§8

Zapisy końcowe:

 1. Użytkownik we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz koszt może ubezpieczyć w wybranej przez siebie formie Usługę.
 2. Nabywca Usługi odpowiada przed Przechowalnią Bagażu za pozostawienie w Bagażu materiałów, substancji, produktów, których wydostanie się na zewnątrz, zapachów, gazów może spowodować straty materialne lub ich zawartość, skład, mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób trzecich.
 3. Nabywca Usługi nie może pozostawić w Przechowalni Bagażu rzeczy wartościowych lub osobistego znaczenia, chyba że robi to na własną odpowiedzialność.
 4. Odyseos.app ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 5. Użytkownik i Nabywca Usługi mogą zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez Odyseos.app usługi świadczonej na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia takiej sytuacji, w formie korespondencji elektronicznej na adres dostępny na stronie www Odyseos.app, bądź za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego na adres wskazany w & 3 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, numer zamówienia, numer telefonu, adres e-mail zgłaszającego, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Odyseos.app przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do zgłaszającego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Odyseos.app rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Składający reklamację otrzyma informację o sposobie jej rozpatrzenia drogą korespondencji elektronicznej, na wskazany adres e-mail.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie www Odyseos.app,app, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika i Nabywcy Usługi w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne. O zmianie Regulaminu Odyseos.app poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Odyseos.app, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 8. Przechowalnia Bagażu może odmówić przyjęcia Bagażu, jeżeli:
  1. Gabaryty Bagażu nie spełniają norm wynikających z Regulaminu.
  2. Bagaż zawiera materi.ały, substancje zakazane, o których mowa w Regulaminie.
  3. Istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia wynikające z zawartości Bagażu.
  4. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zawartość Bagażu może pochodzić z przestępstwa lub Nabywca Usługi nie jest jego rzeczywistym właścicielem uprawnionym do dysponowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin dla partnerów Odyseos.com

Regulamin Programu Partnerskiego Odyseos.app

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy w zakresie Programu Partnerskiego pomiędzy Odyseos.app oraz Partnerem, który akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na współpracę.

§1 Definicje

Odyseos.app – serwis internetowy służący do zamawiania usług kurierskich zgodnie z zasadami i ofertą znajdującą się w serwisie, będący własnością Sitte.pl Bartosz Machnik, z siedzibą w Lublinie 20 – 576, przy ulicy Bursztynowej 31/8a, Polska, posiadająca nr NIP 8671899428..

Partner – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowości prawnej, biorąca udział w Programie Partnerskim Odyseos.app.

Użytkownik - Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych / Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednakże mogąca nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, która w trybie przewidzianym w niniejszym dokumencie utworzyła Konto w Odyseos.

Konto - Udostępniona za pomocą logowania i identyfikowana za pomocą adresu e-mail oraz wygenerowanego indywidualnego hasła, przestrzeń wirtualna w Odyseos.app, dzięki której Użytkownik może świadczyć Usługę.

Program Partnerski Odyseos.app – pozyskiwanie punktów przechowywania bagaży do współpracy z serwisem Odyseos.app, zwany dalej Programem. Pozyskiwanie jest prowadzone na zasadach dobrowolnej współpracy między Odyseos.app a Partnerem. Program Partnerski Odyseos.app polega na przekazaniu części przychodów za usługi realizowane przez sprzedaż usług realizowanych przez przechowalnie bagaży na rzecz użytkowników serwisu Odyseos.app.

Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej współpracująca z serwisem Odyseos.app na zasadzie przechowalni bagaży i świadcząca usługi dla użytkowników Odyseos.app.

Przechowalnia Bagażu - Miejsce, w którym Nabywca Usługi może czasowo pozostawić swój Bagaż na przechowanie wg zasad określonych w Regulaminie korzystania z serwisu Odyseos.app, udostępniane w ramach świadczonej Usługi przez Użytkownika, który ponosi wszelką odpowiedzialność formalno-prawną za jej funkcjonowanie.

Regulamin korzystania z serwisu Odyseos.app – Zbiór zasad określający zasady korzystania z serwisu Odyseos.app stanowiącej system rezerwacji miejsc przechowywania bagażu, zwanej dalej Odyseos.app. Regulamin korzystania z serwisu Odyseos.app jest dostępny na stronie www Odyseos.app,

Nabywca Usługi - Konsument, osoba pełnoletnia, w rozumieniu przepisów krajowych oraz, w szczególności, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, z późniejszymi zmianami, Dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 o nieuczciwych praktykach handlowych 149 2005 L 22, z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.10.2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami, Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.07.2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 3 2002 L 0058, Dz. U. UE L 201, 31/07/2002, z późniejszymi zmianami i Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, 3 1997 L 0007, z późniejszymi zmianami.

Bagaż - W Przechowalni Bagażu może być przechowywany bagaż Nabywcy Usługi, którego wymiary nie przekraczają 100 cm wysokości, 70 cm szerokości, 50 cm długości, a jego ciężar nie może być większy niż 30 kg. Przy czym, wartość Bagażu nie może być wyższa niż 1.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w innych walutach) oraz nie mogą być w nim przechowywane żadne materiały zakazane prawem kraju, w którym realizowana jest Usługa, ani inne wymagające specjalnych lub dodatkowych – dookreślonych prawem krajowym - norm przechowywania, jak w szczególności: substancje szkodliwe, łatwopalne, niebezpieczne lub też pochodzące z przestępstwa.

Usługa - Czynność polegająca na jednokrotnym lub wielokrotnym udostępnianiu Nabywcy Usługi przestrzeni do przechowania bagażu wg zasad osobno ustalanych z Odyseos.

Panel Partnera – indywidualne konto Partnera w serwisie Odyseos.app.

Referencyjny kod Partnera – unikalny numer alfanumeryczny przypisany do konta Przechowalnia Bagażu.

Link Partnerski – hiperłącze przekierowujące Nabywców Usług do serwisu Odyseos.app, umieszczane na Stronie Partnera.

Baner – kreacja graficzna przekierowująca Nabywców Usług do serwisu Odyseos.app, umieszczana na Stronie Partnera, którego treść nawiązuje do usług świadczonych przez Odyseos.app

Strona Partnera – witryna internetowa będąca własnością Partnera, konto na portalu społecznościowym, komunikator bądź skrzynka e-mail będące własnością Partnera, na/lub za pomocą których Partner zamieszcza Link Partnerski albo Baner.

Regulamin Programu Partnerskiego Odyseos.app – zasady i postanowienia przedstawione w niniejszym dokumencie, zwane dalej Regulaminem.

Wartość usługi – cena usługi wyrażona w kwocie brutto według obowiązującego cennika Odyseos.app dostępnego na stronie www Odyseos.app.

Wynagrodzenie za polecenie – kwota przysługująca Partnerowi będąca sumą prowizji należnych Partnerowi za Usługi zakupione przez Użytkowników i zrealizowane przez Nabywców Usług przekierowanych do serwisu Odyseos.app za pomocą Linku Partnerskiego bądź Banera umieszczonego na Stronie Partnera.

Wynagrodzenie za pozyskanie do współpracy - kwota przysługująca Partnerowi będąca sumą prowizji należnych Partnerowi za Usługi zamówione i opłacone w serwisie Odyseos.app przez Nabywców Usług i zrealizowane przez Przechowalnie Bagażu które Partner pozyskał do współpracy z serwisem Odyseos.app i którze posiadają w swoim profilu Referencyjny kod Partnera.

§2 Ogólne zasady Programu Partnerskiego Odyseos.app

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobrowolne.

Partner aby przystąpić do udziału w Programie musi zalogować się i założyć konto w serwisie Odyseos.app.

Przystępując do udziału w Programie Partner akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Przystępując do udziału w Programie Partner zobowiązuje się umieszczać na swojej Stronie Link Partnerski lub Baner otrzymany od Odyseos.app po zalogowaniu w serwisie. Partner zobowiązuje się umieszczać na swojej Stronie Link Partnerski lub Baner otrzymany od Odyseos.app po zalogowaniu w serwisie.

Przystępując do udziału w Programie Partner zobowiązuje się pozyskać Przechowalnie Bagażu oraz Nabywca Usługi.

Partnerowi zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w otrzymanym Banerze, w szczególności w jego formie graficznej i treści.

Partnerowi nie wolno udzielać informacji ani gwarancji niezgodnych z wydawanymi przez Odyseos.app.

Odyseos.app ma prawo zakończyć współpracę z Partnerem, który nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu poprzez likwidację konta Partnera. Likwidacja konta Partnera może być też spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, działaniami przynoszącymi szkodę lub narażającymi dobre imię Odyseos.app.

§3 Zasady wynagradzania Partnera i Przechowalni Bagażu

Partner jest wynagradzany za przekierowanie Nabywcy Usługi ze Strony Partnera do serwisu Odyseos.app pod warunkiem, że Nabywca Usługi dokona zakupu Usług jako użytkownik zarejestrowany w serwisie Odyseos.app.

Partner jest wynagradzany za realizację usług przez Przechowalnie Bagaży na rzecz Nabywców Usług dokonanych poprzez serwis Odyseos.app pod warunkiem, że Nabywca Usługi dokona zakupu Usługi w serwisie Odyseos.app.

Partner nie jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych Partnerów.

Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

10% wartości każdej Usługi, jaka zostanie opłacona i zrealizowana przez Nabywcę Usługi w serwisie Odyseos.app na rzez Przechowalni Bagażu, którą Partner pozyska do współpracy z serwisem Odyseos.app i który posiada aktywny Referencyjny kod Partnera przypisany do konta Przechowalni Bagażu.

15% wartości każdej Usługi, jaka zostanie zrealizowana dzięki przekierowaniu Nabywcy Usługi ze Strony Partnera do serwisu Odyseos.app, która nastąp poprzez wpisanie Referencyjny kod Partnera w dedykowane pole w serwisie Odyseos.app w procesie zamawiania Usługi.

Przechowalnia Bagażu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

50% wartości każdej Usługi, jaka zostanie opłacona i zrealizowana przez Nabywcę Usługi w serwisie Odyseos.app na rzez Przechowalni Bagażu.

Wynagrodzenie należy się Partnerowi dopiero w momencie zrealizowania opłaconej Usługi w serwisie Odyseos.app przez Nabywcę Usługi na rzecz Przechowalni Bagażu.

Wynagrodzenie nie będzie naliczone Partnerowi, jeżeli Nabywca Usługi nie dokona zapłaty za zamówioną Usługę lub zrezygnuje z zamówionej Usługi bądź dokona reklamacji skutkującej rozwiązaniem umowy o realizację Usługi.

Wynagrodzenie dla Partnera wypłacane jest w kwocie brutto, co oznacza:

Dla Partnera prowadzącego działalność gospodarczą , że wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT

Dla Partnera będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, że zobowiązany jest we własnym zakresie uiścić od uzyskanej kwoty podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§4 Zasady wypłaty wynagrodzenia Partnerowi

Odyseos.app zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia Partnerowi dopiero po zgromadzeniu przez Partnera kwoty co najmniej 400,00 zł lub równowartość 100,00 EURO.

Partner ma prawo żądać wypłaty wynagrodzenia w każdej chwili, jednak jeżeli kwota zgromadzonych przez Partnera środków jest niższa niż 400,00zł Partner pokrywa koszty przelewu bankowego w wysokości 5,00zł na konto banku w Polsce. Powyższe postanowienie ma również zastosowanie w przypadku rezygnacji Partnera z uczestnictwa w Partnerstwie, jeśli w momencie rezygnacji Partnerowi nie przysługuje wynagrodzenie w kwocie co najmniej 400,00 zł.

W celu wypłacenia wynagrodzenia, Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej jest zobowiązany wystawić i dostarczyć do Odyseos.app rachunek na odpowiednią kwotę. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę.

W przypadku likwidacji konta Partnera przez Odyseos.app w sytuacjach opisanych w § 1. p. 8 Partner nie ma prawa do żądania wypłaty zgromadzonego dotychczas wynagrodzenia.

Partner ma obowiązek posiadania konta bankowego w Rzeczpospolitej Polsce lub konta w systemie PayPal.

§5 Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Odyseos.app zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć przed atakami na spójność i treść dane Partnera podane przez niego w chwili rejestracji do serwisu.

Partner z chwilą przystąpienia do Partnerstwa wyraża dobrowolną zgodę na wysyłanie mu materiałów marketingowych wydawanych przez Odyseos.app oraz wewnętrznego biuletynu dotyczącego nowości i zmian a także zawierającego przydatne porady i informacje związane z Partnerstwem.

Partnerowi przysługuje prawo do wglądu oraz poprawy podanych przez niego danych osobowych, a także żądanie usunięcia danych.

§6 Postanowienia końcowe

Odyseos.app zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, równocześnie jednak zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na swojej stronie serwisu Odyseos.app.

Partner ma prawo odmówić akceptacji wniesionych do Regulaminu zmian. Niezaakceptowanie zmian w Regulaminie przez Partnera jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Partnerstwie.

Spory związane z uczestnictwem w Programie będą rozpatrywane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Odyseos.app.

Kontakt

Odyseos

ul. Bursztynowa 31
20-576 Lublin

 

Odyseos.app - turystyka - przechowalnie bagażu © 2019-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

No Internet Connection